ReadyPlanet.com
dot dot
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช