ReadyPlanet.com
dot dot
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหล่อเทียนหลอมใจ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

      วันนี้(8 ก.ค. 59) เวลา 17.00 น. ที่พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด คลังจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมรับฟัง

     นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ คือ ประการแรกเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ประการที่สองเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก ประการที่สามเป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก และประการที่สี่เป็นวันแรกที่เกิดรัตนะครบทั้งสามรัตนะ เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่พระสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา สำหรับปี 2559 วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 และวันเข้าพรรษาตรงกับวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลดังกล่าวเป็นประจำต่อเนื่องทุกโดยได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรมต่าง ๆ เป็นต้น

     นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 11-20 กรกฎาคม 2559 การแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว เข้าวัดปฏิบัติธรรม และลดละเลิกอบายมุข วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 08.30 น. การประกวดศาสนพิธีกร ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 09.00 น. พิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานโพธิ์ เวลา 15.00 น. พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และเวลา 18.00 น.พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ ลานโพธิ์ วันที่ 20 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา เวลา 08.00 น. จัดพิธีอัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษา ของหน่วยงานต่าง ๆ จากถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดู่หก ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเวลา 16.30 พิธีตักบาตรธูปเทียนวันเข้าพรรษา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีต่าง ๆ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หรือที่วัดใกล้บ้านโดยพร้อมเพรียงกัน

     นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ

     นายสนั่น ศิลารัตน์ กล่าวว่า การจัดพิธีหล่อเทียนหลอมใจในครั้งนี้ ได้จัดพิธีทางพุทธศาสนา โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 09.00น. - ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 09.30 น . พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ประจำอาสนะ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล /สมาทานศีล/พระสงฆ์ให้ศีล ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานจุดเทียนน้ำมนต์/พระสงฆ์ประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ เบ้าเทียน และโปรยข้าวตอกดอกไม้/พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา/ ผู้มีเกียรติประจำต้นเทียน 9 ต้น /พุทธศาสนิกชนร่วมหล่อเทียน ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา /พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานกรวดน้ำ/รับพร/เสร็จพิธี นอกจากนี้ อบจ.นครศรีธรรมราช ยังได้จัดสถานที่สำหรับประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เทียนพรรษาหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น.

 

     นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมหลัก ณ พุทธภูมิ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 โดยเวลา 15.39 น. จัดพิธีสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เวลา 17.19 น. จัดพิธีหล่อเทียนหลอมใจสายใยชาวพุทธ พร้อมมอบเทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 31 วัด จากนั้นเวลา18.09 น. ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน ณ พุทธภูมิ นอกจากนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ด้วย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช แต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีนวล เข้าร่วมพิธีต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียงกันส.ปชส.นครศรีธรรมราช


8 กรกฎาคม 2559
News Update

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนโอกาสทางการศึกษา มอบ “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2566
เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชนใช้ถนนอย่างปลอดภัย
กกพ. จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อฯ ภูมิภาคที่สงขลา
เชฟรอน หนุน มอ. ขยายต้นแบบสหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ พร้อมวัด carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน article
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช
กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน อยู่ที่ 34.50 บาท/ลิตร
เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสุราษฎร์ธานี
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
ก.พลังงานหนุนเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ - ก๊าซชีวภาพ ช่วยวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มครัวเรือน จ.เชียงใหม่ ลดพึ่งพาการใช้ก๊าซ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com