ReadyPlanet.com
dot dot
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหล่อเทียนหลอมใจ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

      วันนี้(8 ก.ค. 59) เวลา 17.00 น. ที่พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด คลังจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมรับฟัง

     นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ คือ ประการแรกเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ประการที่สองเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก ประการที่สามเป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก และประการที่สี่เป็นวันแรกที่เกิดรัตนะครบทั้งสามรัตนะ เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่พระสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา สำหรับปี 2559 วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 และวันเข้าพรรษาตรงกับวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลดังกล่าวเป็นประจำต่อเนื่องทุกโดยได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรมต่าง ๆ เป็นต้น

     นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 11-20 กรกฎาคม 2559 การแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว เข้าวัดปฏิบัติธรรม และลดละเลิกอบายมุข วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 08.30 น. การประกวดศาสนพิธีกร ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 09.00 น. พิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานโพธิ์ เวลา 15.00 น. พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และเวลา 18.00 น.พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ ลานโพธิ์ วันที่ 20 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา เวลา 08.00 น. จัดพิธีอัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษา ของหน่วยงานต่าง ๆ จากถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดู่หก ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเวลา 16.30 พิธีตักบาตรธูปเทียนวันเข้าพรรษา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีต่าง ๆ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หรือที่วัดใกล้บ้านโดยพร้อมเพรียงกัน

     นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ

     นายสนั่น ศิลารัตน์ กล่าวว่า การจัดพิธีหล่อเทียนหลอมใจในครั้งนี้ ได้จัดพิธีทางพุทธศาสนา โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 09.00น. - ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 09.30 น . พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ประจำอาสนะ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล /สมาทานศีล/พระสงฆ์ให้ศีล ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานจุดเทียนน้ำมนต์/พระสงฆ์ประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ เบ้าเทียน และโปรยข้าวตอกดอกไม้/พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา/ ผู้มีเกียรติประจำต้นเทียน 9 ต้น /พุทธศาสนิกชนร่วมหล่อเทียน ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา /พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานกรวดน้ำ/รับพร/เสร็จพิธี นอกจากนี้ อบจ.นครศรีธรรมราช ยังได้จัดสถานที่สำหรับประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เทียนพรรษาหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น.

 

     นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมหลัก ณ พุทธภูมิ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 โดยเวลา 15.39 น. จัดพิธีสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เวลา 17.19 น. จัดพิธีหล่อเทียนหลอมใจสายใยชาวพุทธ พร้อมมอบเทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 31 วัด จากนั้นเวลา18.09 น. ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน ณ พุทธภูมิ นอกจากนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ด้วย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช แต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีนวล เข้าร่วมพิธีต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียงกันส.ปชส.นครศรีธรรมราช


8 กรกฎาคม 2559
News Update

เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้
เชฟรอนและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม Happy Media, Happy Money
สธ. รับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา
‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้”
ยูโอบี ชวนร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10
เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด
ศึกษาธิการภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา จ.ยะลา สร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสู่ระดับสูงdot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com