ReadyPlanet.com
dot dot
กปภ. ยืนยันพร้อมรับโอนภารกิจการประปาของท้องถิ่นมาบริหารเอง

     วันนี้(29 ม.ค.59) เวลา 14.30 น. ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค หรือ ประธานบอร์ด กปภ. ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช โดยมีนายบุญยก คงกิจ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นางสาวรุจิรา เทพเมือง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช และคณะร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและนำเยี่ยมชมกิจการโรงกรองน้ำ

     สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช มีผู้ใช้น้ำ จำนวน 6,147 ราย กำลังการผลิต 530 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อัตราน้ำสูญเสีย 28.42 % มีแม่ข่ายตั้งอยู่ที่ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม หน่วยบริการ 4 แห่ง คือหน่วยบริการร่อนพิบูลย์ ท่าศาลา (โรงเก่า) ท่าศาลา(โรงใหม่) และ กลาย-สระแก้ว แม่ข่ายมีแหล่งน้ำดิบหลักจากคลองหยวด และแหล่งน้ำดิบสำรอง ที่หนองจระเข้ มีปัญหาปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอในฤดูแล้ง อยู่ระหว่างจัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระเก็บน้ำดิบสำรอง ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2559 มีผลกำไร 4.750 ล้านบาท

     นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด กปภ. กล่าวว่า ในปี 2558 การประปาส่วนภูมิภาคประสบปัญหาภัยแล้ง 33 สาขา จาก 234 สาขาทั่วประเทศ ในปี59 มีเป้าหมายเฝ้าระวัง 57 สาขา ได้ขอถอนตัวออก 6 สาขาว่าน่าจะไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งที่จะมีปัญหาจริง 51 สาขา ใน 31 จังหวัด โดย กปภ.ได้เตรียมงบประมาณไว้พร้อมแล้วในการแก้ไขปัญหา จำนวน 2,098 ล้านบาท ในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ พัฒนาแหล่งน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งมั่นใจว่าในปี 2559 ในส่วนของ กปภ.จะรอดจากภัยแล้งอย่างแน่นอน แต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ กปภ.ไม่ได้คาดหมายภัยแล้ง เพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ขอฝากเตเอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนในการกักเก็บน้ำด้วย เช่น มีพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น หนอง คลอง บึง เป็นต้น ต้องขุดลอกเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นการเฉพาะ

 

     ประธานบอร์ด กปภ. กล่าวด้วยว่า รัฐบาลได้ให้นโยบายแก่การประปาส่วนภูมิภาคโดยได้ตั้งเป้าไว้ต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ และน้ำต้องมีคุณภาพ ดังนั้น กปภ.พร้อม 100 % ที่จะรับโอนการประปาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทั้งของ อบจ. เทศบาล อบต. เป็นต้น เพราะมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของ กปภ. ซึ่งยังมีเทศบาลหลายแห่งต้องการบริหารจัดการประปาเอง แต่มั่นใจว่าคุณภาพยังสู้ของ กปภ.ไม่ได้ ดังนั้น กปภ.จะทำหนังสือไปยังท้องถิ่นทุกแห่งว่า กปภ.มีความประสงค์จะรับโอนกิจการ ส่วนเงื่อนไขต่าง ๆ ต้องพูดคุยกันเพื่อให้มีความพึงพอใจของทุกฝ่าย “กปภ.มีเป้าหมายขยายเขตให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นปีละ 2 แสนราย โดยใช้งบประมาณของ กปภ.เอง และใช้งบประมาณสมทบทั้งจาก อปท. และงบแผนพัฒนาจังหวัด และต้องลดน้ำสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ กปภ.มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ กปภ.ทุกสาขา ต้องแสวงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการหาแหล่งน้ำดิบสำรอง” นายจิรชัย.. กล่าวในที่สุด

     นางสาวรุจิรา เทพเมือง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการได้หารือร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ข้อสรุปว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่มีนโยบายโอนกิจการประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค แต่ต้องการให้ กปภ.วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตร(มิเตอร์) เพื่อต้องการน้ำประปาจาก กปภ.แบบขายส่ง(Bulk Sale) แต่สำหรับองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่รอบนอกเขตเทศบาลนครนครศรีที่ธรรมราช ได้ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ขอให้ กปภ.สนับสนุนวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อาทิ ทต.ปากนคร อบต.ท่าซัก อบต.ช้างซ้าย เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการวางท่อขยายเขต(เพิ่มเติม) จากเงินรายได้ของ กปภ. และงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นเกือบ 10 ล้านบาท

สำหรับวันที่ 30 มกราคม 2559 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด กปภ.มีกำหนดไปตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง อ.ทุ่งสง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับมาตรฐาน ISO ของระบบผลิตน้ำ และการรับโอนภารกิจจากท้องถิ่น และตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ตามลำดับส.ปชส.นครศรีธรรมราช


29 มกราคม 2559
News Update

เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้
เชฟรอนและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม Happy Media, Happy Money
สธ. รับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา
‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้”
ยูโอบี ชวนร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10
เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด
ศึกษาธิการภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา จ.ยะลา สร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสู่ระดับสูงdot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com