ReadyPlanet.com
dot dot
กปภ. ยืนยันพร้อมรับโอนภารกิจการประปาของท้องถิ่นมาบริหารเอง

     วันนี้(29 ม.ค.59) เวลา 14.30 น. ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค หรือ ประธานบอร์ด กปภ. ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช โดยมีนายบุญยก คงกิจ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นางสาวรุจิรา เทพเมือง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช และคณะร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและนำเยี่ยมชมกิจการโรงกรองน้ำ

     สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช มีผู้ใช้น้ำ จำนวน 6,147 ราย กำลังการผลิต 530 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อัตราน้ำสูญเสีย 28.42 % มีแม่ข่ายตั้งอยู่ที่ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม หน่วยบริการ 4 แห่ง คือหน่วยบริการร่อนพิบูลย์ ท่าศาลา (โรงเก่า) ท่าศาลา(โรงใหม่) และ กลาย-สระแก้ว แม่ข่ายมีแหล่งน้ำดิบหลักจากคลองหยวด และแหล่งน้ำดิบสำรอง ที่หนองจระเข้ มีปัญหาปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอในฤดูแล้ง อยู่ระหว่างจัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระเก็บน้ำดิบสำรอง ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2559 มีผลกำไร 4.750 ล้านบาท

     นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด กปภ. กล่าวว่า ในปี 2558 การประปาส่วนภูมิภาคประสบปัญหาภัยแล้ง 33 สาขา จาก 234 สาขาทั่วประเทศ ในปี59 มีเป้าหมายเฝ้าระวัง 57 สาขา ได้ขอถอนตัวออก 6 สาขาว่าน่าจะไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งที่จะมีปัญหาจริง 51 สาขา ใน 31 จังหวัด โดย กปภ.ได้เตรียมงบประมาณไว้พร้อมแล้วในการแก้ไขปัญหา จำนวน 2,098 ล้านบาท ในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ พัฒนาแหล่งน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งมั่นใจว่าในปี 2559 ในส่วนของ กปภ.จะรอดจากภัยแล้งอย่างแน่นอน แต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ กปภ.ไม่ได้คาดหมายภัยแล้ง เพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ขอฝากเตเอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนในการกักเก็บน้ำด้วย เช่น มีพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น หนอง คลอง บึง เป็นต้น ต้องขุดลอกเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นการเฉพาะ

 

     ประธานบอร์ด กปภ. กล่าวด้วยว่า รัฐบาลได้ให้นโยบายแก่การประปาส่วนภูมิภาคโดยได้ตั้งเป้าไว้ต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ และน้ำต้องมีคุณภาพ ดังนั้น กปภ.พร้อม 100 % ที่จะรับโอนการประปาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทั้งของ อบจ. เทศบาล อบต. เป็นต้น เพราะมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของ กปภ. ซึ่งยังมีเทศบาลหลายแห่งต้องการบริหารจัดการประปาเอง แต่มั่นใจว่าคุณภาพยังสู้ของ กปภ.ไม่ได้ ดังนั้น กปภ.จะทำหนังสือไปยังท้องถิ่นทุกแห่งว่า กปภ.มีความประสงค์จะรับโอนกิจการ ส่วนเงื่อนไขต่าง ๆ ต้องพูดคุยกันเพื่อให้มีความพึงพอใจของทุกฝ่าย “กปภ.มีเป้าหมายขยายเขตให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นปีละ 2 แสนราย โดยใช้งบประมาณของ กปภ.เอง และใช้งบประมาณสมทบทั้งจาก อปท. และงบแผนพัฒนาจังหวัด และต้องลดน้ำสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ กปภ.มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ กปภ.ทุกสาขา ต้องแสวงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการหาแหล่งน้ำดิบสำรอง” นายจิรชัย.. กล่าวในที่สุด

     นางสาวรุจิรา เทพเมือง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการได้หารือร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ข้อสรุปว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่มีนโยบายโอนกิจการประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค แต่ต้องการให้ กปภ.วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตร(มิเตอร์) เพื่อต้องการน้ำประปาจาก กปภ.แบบขายส่ง(Bulk Sale) แต่สำหรับองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่รอบนอกเขตเทศบาลนครนครศรีที่ธรรมราช ได้ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ขอให้ กปภ.สนับสนุนวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อาทิ ทต.ปากนคร อบต.ท่าซัก อบต.ช้างซ้าย เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการวางท่อขยายเขต(เพิ่มเติม) จากเงินรายได้ของ กปภ. และงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นเกือบ 10 ล้านบาท

สำหรับวันที่ 30 มกราคม 2559 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด กปภ.มีกำหนดไปตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง อ.ทุ่งสง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับมาตรฐาน ISO ของระบบผลิตน้ำ และการรับโอนภารกิจจากท้องถิ่น และตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ตามลำดับส.ปชส.นครศรีธรรมราช


29 มกราคม 2559
News Update

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนโอกาสทางการศึกษา มอบ “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2566
เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชนใช้ถนนอย่างปลอดภัย
กกพ. จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อฯ ภูมิภาคที่สงขลา
เชฟรอน หนุน มอ. ขยายต้นแบบสหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ พร้อมวัด carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน article
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช
กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน อยู่ที่ 34.50 บาท/ลิตร
เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสุราษฎร์ธานี
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
ก.พลังงานหนุนเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ - ก๊าซชีวภาพ ช่วยวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มครัวเรือน จ.เชียงใหม่ ลดพึ่งพาการใช้ก๊าซ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com