ReadyPlanet.com
dot dot
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก

  Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก   สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอนจับมือ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเปิด ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Learning Center)” แห่งแรกสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแบบอินเตอร์แอคทีฟ จำลองสถานการณ์การใช้รถใช้ถนนกับให้เยาวชนอย่างสมจริง โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ผู้แทนมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม เข้าร่วมกิจกรรม  

ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระหว่างปี 2554 ถึง 2562 มีจำนวนเฉลี่ยปีละกว่า 260,000 คน โดยกลุ่มหลักคือกลุ่มอายุ 15-19 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี ซึ่งสร้างความสูญเสียทางด้านจิตใจและสุขภาพของคนในครอบครัว และส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง การลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย จึงดำเนินโครงการ “เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน (Chevron Street Wise) นับตั้งแต่ปี 2557 และได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางถนนที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ผ่านการอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และการทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา และเป็นผู้ใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน นับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการนี้ด้วย นอกจากนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว ยังสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ที่กำหนดให้ พ.ศ. 2564 – 2573 เป็นทศวรรษที่สองของการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Second Decade of Action for Road Safety) และแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

 

 

 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

 

 

 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ระบุว่า จากสถิติอุบัติเหตุในจังหวัดสงขลา พบว่าอุบัติเหตุเกิดในรถจักรยานยนต์กว่า 70% โดยกลุ่มอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ 10-19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นหากผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร จะสามารถลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บและลดการสูญเสียลงได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน จะช่วยสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางถนนของนักเรียน และเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยได้ ตลอดจนต่อยอดสู่การเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน สามารถขยายผลและกระจายองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์นี้ไปสู่โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ต่อไปได้

 

นางสาวชบา ไชยจารีย์ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย

 

นางสาวชบา ไชยจารีย์ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) กล่าวถึงที่มาของโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนว่า มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน และสร้างค่านิยมที่ตระหนักถึงความสูญเสียทางสังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคลจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มานานกว่า 20 ปี ในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนนี้ ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม โดยนักเรียนสามารถศึกษาในหัวข้อความปลอดภัยทางถนนต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ข้ามถนนทำอย่างไรให้ปลอดภัย ป้ายและเครื่องหมายจราจรที่ควรรู้ การเลือกที่นั่งบนรถเมล์ที่ปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงสามารถสนุกกับกิจกรรมด้วยการทดลองการใช้จำลองถนน และทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน

 

โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนที่โรงเรียนวรนารีเฉลิมนั้น เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น รวมถึงมีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยตัวเอง เดินไปโรงเรียน และใช้ระบบขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีความพร้อมในด้านต่างๆ และสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดสื่อการเรียนการสอนด้านวินัยจราจรบนท้องถนนให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายต่อไปได้

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

 

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของเชฟรอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งเป็นพันธกิจที่เชฟรอนยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอด 60 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลา 8 ปี ของการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติแห่งเอเชีย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รณรงค์ให้เกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้นักเรียนและลูกหลานชาวสงขลามีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน มีเด็ก ผู้ปกครอง ครู และคนในชุมชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะความปลอดภัยทางถนนจากโครงการฯ แล้ว กว่า 30,000 คน

 

ทั้งนี้ การดำเนินงานภายใต้ โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน จังหวัดสงขลา ครอบคลุมโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 12 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา โรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนบ้านเขาแดง โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ โรงเรียนวัดบ่อปาบ โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร โรงเรียนเทศบาลเมือง สิงหนคร (บ้านยางงาม) โรงเรียนวัดโลกา โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ โรงเรียนวัดตาหลวงคง โรงเรียนวิเชียรชม และโรงเรียนวรนารีเฉลิม
News Update

“กกพ.” ประกาศ ลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาท/หน่วย ตามมติ ครม. มีผลตั้งแต่ ก.ย. 66
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนโอกาสทางการศึกษา มอบ “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2566
เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชนใช้ถนนอย่างปลอดภัย
กกพ. จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อฯ ภูมิภาคที่สงขลา
เชฟรอน หนุน มอ. ขยายต้นแบบสหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ พร้อมวัด carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน article
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช
กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน อยู่ที่ 34.50 บาท/ลิตร
เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสุราษฎร์ธานี
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
ก.พลังงานหนุนเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ - ก๊าซชีวภาพ ช่วยวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มครัวเรือน จ.เชียงใหม่ ลดพึ่งพาการใช้ก๊าซ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com