ReadyPlanet.com
dot dot
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก

  Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก   สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอนจับมือ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเปิด ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Learning Center)” แห่งแรกสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแบบอินเตอร์แอคทีฟ จำลองสถานการณ์การใช้รถใช้ถนนกับให้เยาวชนอย่างสมจริง โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ผู้แทนมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม เข้าร่วมกิจกรรม  

ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระหว่างปี 2554 ถึง 2562 มีจำนวนเฉลี่ยปีละกว่า 260,000 คน โดยกลุ่มหลักคือกลุ่มอายุ 15-19 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี ซึ่งสร้างความสูญเสียทางด้านจิตใจและสุขภาพของคนในครอบครัว และส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง การลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย จึงดำเนินโครงการ “เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน (Chevron Street Wise) นับตั้งแต่ปี 2557 และได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางถนนที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ผ่านการอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และการทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา และเป็นผู้ใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน นับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการนี้ด้วย นอกจากนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว ยังสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ที่กำหนดให้ พ.ศ. 2564 – 2573 เป็นทศวรรษที่สองของการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Second Decade of Action for Road Safety) และแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

 

 

 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

 

 

 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ระบุว่า จากสถิติอุบัติเหตุในจังหวัดสงขลา พบว่าอุบัติเหตุเกิดในรถจักรยานยนต์กว่า 70% โดยกลุ่มอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ 10-19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นหากผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร จะสามารถลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บและลดการสูญเสียลงได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน จะช่วยสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางถนนของนักเรียน และเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยได้ ตลอดจนต่อยอดสู่การเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน สามารถขยายผลและกระจายองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์นี้ไปสู่โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ต่อไปได้

 

นางสาวชบา ไชยจารีย์ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย

 

นางสาวชบา ไชยจารีย์ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) กล่าวถึงที่มาของโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนว่า มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน และสร้างค่านิยมที่ตระหนักถึงความสูญเสียทางสังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคลจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มานานกว่า 20 ปี ในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนนี้ ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม โดยนักเรียนสามารถศึกษาในหัวข้อความปลอดภัยทางถนนต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ข้ามถนนทำอย่างไรให้ปลอดภัย ป้ายและเครื่องหมายจราจรที่ควรรู้ การเลือกที่นั่งบนรถเมล์ที่ปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงสามารถสนุกกับกิจกรรมด้วยการทดลองการใช้จำลองถนน และทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน

 

โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนที่โรงเรียนวรนารีเฉลิมนั้น เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น รวมถึงมีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยตัวเอง เดินไปโรงเรียน และใช้ระบบขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีความพร้อมในด้านต่างๆ และสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดสื่อการเรียนการสอนด้านวินัยจราจรบนท้องถนนให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายต่อไปได้

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

 

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของเชฟรอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งเป็นพันธกิจที่เชฟรอนยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอด 60 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลา 8 ปี ของการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติแห่งเอเชีย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รณรงค์ให้เกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้นักเรียนและลูกหลานชาวสงขลามีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน มีเด็ก ผู้ปกครอง ครู และคนในชุมชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะความปลอดภัยทางถนนจากโครงการฯ แล้ว กว่า 30,000 คน

 

ทั้งนี้ การดำเนินงานภายใต้ โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน จังหวัดสงขลา ครอบคลุมโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 12 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา โรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนบ้านเขาแดง โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ โรงเรียนวัดบ่อปาบ โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร โรงเรียนเทศบาลเมือง สิงหนคร (บ้านยางงาม) โรงเรียนวัดโลกา โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ โรงเรียนวัดตาหลวงคง โรงเรียนวิเชียรชม และโรงเรียนวรนารีเฉลิม
News Update

กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน อยู่ที่ 34.50 บาท/ลิตร article
เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสุราษฎร์ธานี
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
ก.พลังงานหนุนเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ - ก๊าซชีวภาพ ช่วยวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มครัวเรือน จ.เชียงใหม่ ลดพึ่งพาการใช้ก๊าซ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้
เชฟรอนและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม Happy Media, Happy Money
สธ. รับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา
‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้”
ยูโอบี ชวนร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10
เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com