ReadyPlanet.com
dot dot
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน

 

ภาคเครือข่ายจังหวดันครศรีธรรมราช ผนึกกำลังจัดงานสัมมนาวิชาการ ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ภาคีเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์อนามัยที่ 11 และมูลนิธิแพธทูเฮลท์(p2h) โดยการสนับสนุนของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  จัดงานสัมมนาระดับจังหวัดเรื่องกระบวนการทำงานท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่นและภาคีนครศรีธรรมราชเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนด้านกระบวนการ เพื่อเผยแพร่แนวทางการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช แนะนวัตกรรมและแนวคิดทางวิชาการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนสำหรับผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ที่มาของงานนี้เริ่มต้นจากโครงการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นใน 8 พื้นที่ของจังหวดันครศรีธรรมราช ตั้งแต่มกราคม 2561 ถึง ธันวาคม 2562 ที่เชฟรอนสนับสนุนให้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะให้ อปท.และภาคีในท้องถิ่น มีการดูแลสุขภาวะเด็กและเยาวชน ด้วยภารกิจหลัก6 ด้านคือ 1) การสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนภารกิจ 2) การส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว 3) การพัฒนาแกนนำเยาวชนเพื่อสื่อสารกับเยาวชน 4) การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเยาวชนที่เผชิญปัญหารายกรณี (Case Conference) 5) การส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่นกับการทำงานเยาวชนเชิงบวก และ 6) เชื่อมโยงการทำงานกับภารกิจของกลไกระดับอำเภอและจังหวัดการดำเนินงานที่ผ่านมามีการตอบรับจากพื้นที่ที่ทำงานด้วยดี แตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ทั้งในรูปท้องถิ่นเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน หรือภาคีในพื้นที่ เช่น ภาคสาธารณสุขเป็นแกนนำ หรือการตอบรับเป็นรายบุคคลในบางพื้นที่ขณะเดียวกนัพบว่ามีท้องถิ่นอื่นๆ ในนครศรีธรรมราชที่ทำงานเยาวชนอย่างแข็งขันด้วย ควรนำมาสร้างการเรียนรู้เผยแพร่ขยายผล คณะทำงานจึงจัดเวทีสัมมนาเพื่อขยายผลนี้ขึ้น ถือเป็นความร่วมมือของหน่วยงานระดับจังหวัดหวังให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ตัวอย่างของความร่วมมือทำงานเยาวชนอย่างยั่งยืนทั้งในและนอกจังหวัดต่อไป

นายถาวรวฒัน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวเปิดการสัมมนาว่าการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชน ต้องใช้ระยะเวลาและทำอย่างต่อเนื่องถึงจะเห็นผล ซึ่งคณะอนุกรรมการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้งครรวัยรุ่น ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม และบทเรียนของโครงการที่นำมาสัมมนาในเวทีนี้สามารถนำไปปรับใช้ขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชไดเป็นอย่างดี ต้องขอบคุณภาคธุรกิจที่เห็นความสำคัญและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

นางสุวรรณา สุทธมุสิก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะตัวแทนคณะจัดงานสัมมนากล่าวว่างานครั้งนี้ไดคัดสรรผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเยาวชนกว่า 200 คน เช่น ภาคการศึกษา สาธารณสุข ท้องถิ่น เยาวชน และชุมชน ถือเป็นการสานต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี จากตัวอย่างของการขับเคลื่อนงานเพื่อป้องกันและแกไขปัญหาในรูปแบบความร่วมมือที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนแวดล้อมต่างๆ ซึ่งพบว่ากระบวนการทำงานแบบนี้ไม่เพียงได้ผลดีแค่งานท้องวัยรุ่น แต่สามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆ ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ ยาเสพติด ความรุนแรง สุขภาพจิต ถือเป็นการส่งเสริมสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นรากฐานที่จะสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยต่อไป การจัดงานนี้ความสำคัญจึงอยู่ที่การเผยแพร่บทเรียน ข้อค้นพบต่างๆ ชวนคนที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งใจมาเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวแนวทางไปใช้ให้กว้างขวางต่อไป

งานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย ให้ผู้ร่วมงานได้รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ปาฐกถาจากท้องวัยรุ่น สู่งานสุขภาวะวัยรุ่นการเสวนาครู หมอ พ่อแม่ เพื่อน และ อปท. ถ้าบูรณาการกันเท่ากับสุขภาวะเยาวชนและพลาดก็ก้าวต่อได้ ด้วยวิธีทำงานเยาวชนเชิงบวก และฝึกการใช้เครื่องมือทำงานกับห้องพัฒนาทักษะ (Skill Building) ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ต่อไปและเพื่อเป็นการขยายผลในระดับภาค การจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้คณะทำงานได้เชิญตัวแทนของจังหวัดชุมพร กระบี่ พังงา และประจวบคีรีขันธ์ ที่สนใจจะขับเคลื่อนงานสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่น จังหวัดละ 4-5 คน มาร่วมเรียนรู้แนวทางทำงาน การหารือถึงการขยายผลด้วยกลไกภายในจังหวัดพร้อมกันในงานนี้อีกด้วย

ด้านนายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  กล่าวว่าเชฟรอนให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นกําลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต เราจึงทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรและชุมชน ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้   เชฟรอนเห็นว่าการดำเนินการของมูลนิธิ p2h ในพื้นที่นำร่อง 16 อปท. ทั้งสงขลาและนครศรีธรรมราช มีผลลัพธ์และการตอบรับที่ดี ชุมชนได้ประโยชน์ จึงสนับสนุนให้p2h จัดงานสัมมนาเพื่อส่งต่อและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจในพื้นที่อื่นๆ นอกจากนั้นเราจะสนับสนุนให้p2h ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มจังหวัดที่สนใจทำงานเพื่อเยาวชนในรูปแบบเดียวกันนี้มุ่งทำงานกับองค์กรท้องถิ่นอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลต่อไป

 
News Update

“กกพ.” ประกาศ ลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาท/หน่วย ตามมติ ครม. มีผลตั้งแต่ ก.ย. 66
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนโอกาสทางการศึกษา มอบ “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2566
เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชนใช้ถนนอย่างปลอดภัย
กกพ. จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อฯ ภูมิภาคที่สงขลา
เชฟรอน หนุน มอ. ขยายต้นแบบสหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ พร้อมวัด carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน article
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช
กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน อยู่ที่ 34.50 บาท/ลิตร
เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสุราษฎร์ธานี
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
ก.พลังงานหนุนเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ - ก๊าซชีวภาพ ช่วยวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มครัวเรือน จ.เชียงใหม่ ลดพึ่งพาการใช้ก๊าซ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com