ReadyPlanet.com
dot dot
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน

 

ภาคเครือข่ายจังหวดันครศรีธรรมราช ผนึกกำลังจัดงานสัมมนาวิชาการ ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ภาคีเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์อนามัยที่ 11 และมูลนิธิแพธทูเฮลท์(p2h) โดยการสนับสนุนของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  จัดงานสัมมนาระดับจังหวัดเรื่องกระบวนการทำงานท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่นและภาคีนครศรีธรรมราชเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนด้านกระบวนการ เพื่อเผยแพร่แนวทางการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช แนะนวัตกรรมและแนวคิดทางวิชาการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนสำหรับผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ที่มาของงานนี้เริ่มต้นจากโครงการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นใน 8 พื้นที่ของจังหวดันครศรีธรรมราช ตั้งแต่มกราคม 2561 ถึง ธันวาคม 2562 ที่เชฟรอนสนับสนุนให้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะให้ อปท.และภาคีในท้องถิ่น มีการดูแลสุขภาวะเด็กและเยาวชน ด้วยภารกิจหลัก6 ด้านคือ 1) การสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนภารกิจ 2) การส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว 3) การพัฒนาแกนนำเยาวชนเพื่อสื่อสารกับเยาวชน 4) การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเยาวชนที่เผชิญปัญหารายกรณี (Case Conference) 5) การส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่นกับการทำงานเยาวชนเชิงบวก และ 6) เชื่อมโยงการทำงานกับภารกิจของกลไกระดับอำเภอและจังหวัดการดำเนินงานที่ผ่านมามีการตอบรับจากพื้นที่ที่ทำงานด้วยดี แตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ทั้งในรูปท้องถิ่นเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน หรือภาคีในพื้นที่ เช่น ภาคสาธารณสุขเป็นแกนนำ หรือการตอบรับเป็นรายบุคคลในบางพื้นที่ขณะเดียวกนัพบว่ามีท้องถิ่นอื่นๆ ในนครศรีธรรมราชที่ทำงานเยาวชนอย่างแข็งขันด้วย ควรนำมาสร้างการเรียนรู้เผยแพร่ขยายผล คณะทำงานจึงจัดเวทีสัมมนาเพื่อขยายผลนี้ขึ้น ถือเป็นความร่วมมือของหน่วยงานระดับจังหวัดหวังให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ตัวอย่างของความร่วมมือทำงานเยาวชนอย่างยั่งยืนทั้งในและนอกจังหวัดต่อไป

นายถาวรวฒัน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวเปิดการสัมมนาว่าการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชน ต้องใช้ระยะเวลาและทำอย่างต่อเนื่องถึงจะเห็นผล ซึ่งคณะอนุกรรมการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้งครรวัยรุ่น ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม และบทเรียนของโครงการที่นำมาสัมมนาในเวทีนี้สามารถนำไปปรับใช้ขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชไดเป็นอย่างดี ต้องขอบคุณภาคธุรกิจที่เห็นความสำคัญและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

นางสุวรรณา สุทธมุสิก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะตัวแทนคณะจัดงานสัมมนากล่าวว่างานครั้งนี้ไดคัดสรรผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเยาวชนกว่า 200 คน เช่น ภาคการศึกษา สาธารณสุข ท้องถิ่น เยาวชน และชุมชน ถือเป็นการสานต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี จากตัวอย่างของการขับเคลื่อนงานเพื่อป้องกันและแกไขปัญหาในรูปแบบความร่วมมือที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนแวดล้อมต่างๆ ซึ่งพบว่ากระบวนการทำงานแบบนี้ไม่เพียงได้ผลดีแค่งานท้องวัยรุ่น แต่สามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆ ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ ยาเสพติด ความรุนแรง สุขภาพจิต ถือเป็นการส่งเสริมสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นรากฐานที่จะสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยต่อไป การจัดงานนี้ความสำคัญจึงอยู่ที่การเผยแพร่บทเรียน ข้อค้นพบต่างๆ ชวนคนที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งใจมาเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวแนวทางไปใช้ให้กว้างขวางต่อไป

งานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย ให้ผู้ร่วมงานได้รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ปาฐกถาจากท้องวัยรุ่น สู่งานสุขภาวะวัยรุ่นการเสวนาครู หมอ พ่อแม่ เพื่อน และ อปท. ถ้าบูรณาการกันเท่ากับสุขภาวะเยาวชนและพลาดก็ก้าวต่อได้ ด้วยวิธีทำงานเยาวชนเชิงบวก และฝึกการใช้เครื่องมือทำงานกับห้องพัฒนาทักษะ (Skill Building) ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ต่อไปและเพื่อเป็นการขยายผลในระดับภาค การจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้คณะทำงานได้เชิญตัวแทนของจังหวัดชุมพร กระบี่ พังงา และประจวบคีรีขันธ์ ที่สนใจจะขับเคลื่อนงานสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่น จังหวัดละ 4-5 คน มาร่วมเรียนรู้แนวทางทำงาน การหารือถึงการขยายผลด้วยกลไกภายในจังหวัดพร้อมกันในงานนี้อีกด้วย

ด้านนายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  กล่าวว่าเชฟรอนให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นกําลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต เราจึงทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรและชุมชน ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้   เชฟรอนเห็นว่าการดำเนินการของมูลนิธิ p2h ในพื้นที่นำร่อง 16 อปท. ทั้งสงขลาและนครศรีธรรมราช มีผลลัพธ์และการตอบรับที่ดี ชุมชนได้ประโยชน์ จึงสนับสนุนให้p2h จัดงานสัมมนาเพื่อส่งต่อและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจในพื้นที่อื่นๆ นอกจากนั้นเราจะสนับสนุนให้p2h ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มจังหวัดที่สนใจทำงานเพื่อเยาวชนในรูปแบบเดียวกันนี้มุ่งทำงานกับองค์กรท้องถิ่นอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลต่อไป

 
News Update

กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน อยู่ที่ 34.50 บาท/ลิตร article
เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสุราษฎร์ธานี
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
ก.พลังงานหนุนเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ - ก๊าซชีวภาพ ช่วยวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มครัวเรือน จ.เชียงใหม่ ลดพึ่งพาการใช้ก๊าซ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้
เชฟรอนและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม Happy Media, Happy Money
สธ. รับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา
‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้”
ยูโอบี ชวนร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10
เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com