ReadyPlanet.com
dot dot
ผู้ว่าฯเมืองคอน มอบนโยบาย พร้อมสั่งการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ

      (9 พ.ย.60) ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนโยบายแก่นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีพื้นที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางปกคลุมพื้นที่ทุกส่วนของประเทศ ฉะนั้น การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนกลางคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนในด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนบทางในการปฏิบัติงาน และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศโดยรวม โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 23 อำเภอเข้าร่วมรับมอบนโยบาย

 

      โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบนโยบาย พร้อมสั่งการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นสำคัญ คือ นโยบาย “จังหวัดสะอาด” เพื่อเชื่อมโยงกับการผลักดันให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักในอนาคต โดยการจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรื่องขยะริมสองข้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีความสะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่สายตานักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งการสร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนไม่ทิ้งขยะบนถนน และร่วมกันรักษาความสะอาด ลดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ร่วมกันดูแลการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สำหรับต้นทาง คือ การคัดแยกขยะ โดยเริ่มจากประชาชนผู้ทิ้งขยะ จะทำอย่างไรให้ขยะน้อยลงที่สุดไม่เป็นภาระกับคนเก็บ กลางทาง คือ ระบบจัดเก็บ อปท.ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ และปลายทาง คือ การกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น พลังงาน เป็นต้น การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม การจัดให้มีศูนย์คัดแยกขยะเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ การขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ โดยให้เด็กเป็นผู้ขับเคลื่อนไปยังผู้ปกครอง นอกจากนี้จะต้องมีการจัดตั้งเครือข่ายชุมชน การสร้างภาคีเครือข่าย โรงเรียน การสร้างศูนย์รวมใจหมู่บ้านจิตอาสา ซึ่งจิตอาสาดังกล่าวเป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 ทรงริเริ่มไว้ ซึ่งสามารถนำไปขยายผลและร่วมมือการทำงาน เพื่อให้ชุมชนมีความสุข ปลอดภัย และสะอาด 

 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งปัจจุบันเกิดปรากฎการณ์ที่ผิดปกติต่อสภาพดินฟ้าอากาศ จึงขอฝากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมแผนเผชิญเหตุในเรื่องของอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จุดเสี่ยงใกล้ภูเขา ริมแม่น้ำ ห้ามทิ้งประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น และขอให้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ หากพื้นที่ใดเกิดฝนตกหนักสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังกล่าวย้ำในเรื่องของตลาดประชารัฐ ซึ่งกำหนดเปิดตลาดประชารัฐพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดเปิดพร้อมกันทุกอำเภอ จึงขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่ตลาดประชารัฐ และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องการจำหน่ายสินค้าแต่ไม่มีพื้นที่จำหน่ายต้องการเพิ่มพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเก่า) ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7534-8028 

พรรณี กลสามัญ/ข่าว/ภาพ
วระยุทธ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 พฤศจิกายน 2560
News Update

เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้
เชฟรอนและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม Happy Media, Happy Money
สธ. รับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา
‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้”
ยูโอบี ชวนร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10
เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด
ศึกษาธิการภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา จ.ยะลา สร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสู่ระดับสูงdot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com