ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หารือติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      (18 สิงหาคม 2560) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยว ผู้แทนจากกรมชลประทาน กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.จังหวัด นายอำเภอทุ่งใหญ่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้ง ให้มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างพอดี โดยมีนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลงพื้นที่มาร่วมรับฟังการประชุมและหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

 

      โดยในการประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ ซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องมาจากชาวบ้านอำเภอทุ่งใหญ่ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือตั้งแต่ปี 2519 ต่อมาในปี 2523 ได้มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอทุ่งใหญ่ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี และกรมชลประทานได้มีการดำเนินการสนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างฝายทดน้ำเสร็จเรียบร้อย แต่ยังไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวได้ เนื่องจากยังมีปัญหาในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บนพื้นที่ 6,420 ไร่ ของหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ โดยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3,541 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกสร้างสวนยางพารา ของการยางแห่งประเทศไทย อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.4-01) จำนวน 2,675 ไร่ จำนวน 435 แปลง เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับผลกระทบทั้งแปลง 162 แปลง เนื้อที่ 965 ไร่ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับผลกระทบบางส่วน 173 แปลง เนื้อที่ 957 ไร่ โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ดำเนินการทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ทำประโยชน์เขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าคลองกรุงหยัน แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับคำขอสละสิทธิ์ที่ดินของบุคคลที่ได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ พรบ.2484 จำนวน 204 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสภาพป่า 
      นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจ่ายผลอาสิน และค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ของการยางแห่งประเทศไทย ที่ดิน สปก.4-01 และที่ดินที่มีเอกสาร ภบท.5 ทางกรมชลประทานพร้อมที่จะจ่ายค่าผลอาสินและค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนของการเยียวยาลูกจ้างกรีดยางของการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 166 คนนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหาทางออกร่วมกันเนื่องจากไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ

      โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ฝากขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งให้เร่งลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการจ่ายผลอาสิน และค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ เป็นเขื่อนดินความสูงเฉลี่ย 22 เมตร ความยาว 1,557 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ จำนวน 36.575 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 880 ล้านบาท ไม่รวมค่าจ่ายชดเชยที่ดิน ผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง ระยะดำเนินการก่อสร้าง 4 ปี เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หากโครงการดังกล่าวสร้างเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่และพื้นที่ข้างเคียง อีกทั้งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการชลประทาน และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนส่งน้ำให้ฝายคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้มีพื้นที่ส่งน้ำเพื่อการชลประทาน จำนวน 11,200 ไร่ ในเขตตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค ให้เขตตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 12,500 ไร่ ได้ และจะทำให้สามารถตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่อำเภอบางขันได้บางส่วน ตลอดจนมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต.


พรรณี กลสามัญ/ภาพ-ข่าว
จุรีรัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
18 สิงหาคม 2560
News Update

ศึกษาธิการภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา จ.ยะลา สร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสู่ระดับสูง article
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา เผยผลสำเร็จห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์อิสลามศึกษา สร้างดาวรุ่งระดับคณิตศาสตร์โอลิมปิก และดาราศาสตร์โอลิมปิก แห่งเดียวในประเทศไทย article
ทภ 4 ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พร้อมเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 22 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้
‘เชฟรอน’ มอบงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
"การบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจในยุคดิจิทัล"
เชฟรอน มอบเรือ จำนวน 12 ลำ พร้อมอุปกรณ์ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เชฟรอนร่วมแจกน้ำดื่ม งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2562
เชฟรอน สัญจรชุมชน พบสื่อใต้
เชฟรอนสนับสนุนโครงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอ่าวไทย ต่อเนื่องปีที่ 10
ปักธงประชาธิปไตยพรรคอนาคตใหม่ สาขานครศรีธรรมราช มติเอกฉันท์เลือก “คนิสรณ์” เป็นหัวหน้าสาขาพรรค
กองทัพภาคที่ 4 สนธิกำลังตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปกครอง จับกุมไอซ์ 8 กิโลกรัม ยาบ้า60,000 เม็ด
ก.พลังงาน รับฟังความคิดเห็นต่อ “แผน PDP ฉบับใหม่” ต่อเนื่องที่ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
เชฟรอน สนับสนุนโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยืนยันความพร้อมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
ผวจ.นครศรีธรรมราช ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวชายแดน จีน-เวียดนาม เมืองผิงเสียง กวางซีจ้วง 2018
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเสนอ 5 แนวทางต่อคณะกรรมการยางพาราและคณะกรรมการนโยบายยางพาราธรรมชาติ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก“The Family and Diabets,เบาหวานกับครอบครัว”
จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 9-10 พ.ย.61
รองเลขาธิการ กปร. ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จวกยับ !!! การประชาสัมพันธ์อ่อน ทำประชาชนขาดการรับรู้และเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แม่ทัพภาคที่ 4 จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ทำงานเชิงรุกเดินเข้าหาประชาชน
แฉคำสั่ง “ตู่ ดิจิตัล” คืนความสุขนักการเมืองท้องถิ่น รับ “ฮาโลวีน” ส่อเลือกปฏิบัติ ชาวบ้านถามเจ็บ “ถูกสอดไส้ให้เซ็นเหรอ?!”
รวบเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ด้ามขวาน ขยายผลข้ามจังหวัดจับยาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ด พร้อมยึดทรัพย์กว่า 7ล้านบาท
ผวจ.นครศรีธรรมราช หารืออธิบดีกรมศิลปากร เดินหน้านำเสนอพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
หนึ่งเดียวในโลก “ลากพระทางน้ำ” ประเพณีชุมชนริมฝั่งคลองท่าดี จ.นครศรีธรรมราช
รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
เชฟรอนจับมือหอดูดาวสงขลาเปิดโลกการเรียนรู้ดาราศาสตร์ จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 2”
เชฟรอนจับมือพันธมิตรจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน เรียนรู้คู่ปฏิบัติ บ่มเพาะอนาคตนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
Social Craft Network กับการสร้างโอกาส และเวทีการค้า ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ ตอนที่ 3
Social Craft Network กับการต่อยอดคุณค่าของงานศิลปหัตกรรมไทย สู่งานคราฟต์ร่วมสมัย ตอนที่ 2
เชฟรอน จัด “เอามื้อสามัคคี” จ. จันทบุรี สานต่อโครงการ “รวมพลังตามรอยพ่อฯ” ปี 6
Social Craft Network กับการสร้างเครือข่ายบนเส้นทางธุรกิจคราฟต์ ตอนที่ 1
พ่อเมืองคอนฯ ยันภาคส่วนยังมีกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้ว่าฯ ถกด่วนแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการพัฒนาระบบประปา
สมาคมคลองไทยเปิดเวทีสาธารณะ “คลองไทย...คนใต้ว่าอย่างไร”
ผลการเอ็กซ์เรย์ด้วยเครื่องมือธรณีฟิสิกส์เรดาห์ทะลุดิน พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีอายุกว่า 1,100 ปี
รองผู้ว่าฯเมืองคอน ขอโทษประชาขนที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้เส้นทางสัญจรจากการเดินทำท่อน้ำประปา
จังหวัดฯ ขนย้ายกลีบบัวคว่ำบัวหงาย (ทองคำ) พร้อมทองคำแท่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการหลอมใหม่
จังหวัดฯ ออกบริการประชาชน “โครงการจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่”
รับมอบอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นครศรีธรรมราช
เมืองนครฯ ประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561
พุทธศาสนิกชนชาวนครฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา คึกคัก
จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อ สร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาฯ
ปภ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยฯ
สนช.ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติดตามโครงการสภานิติบัญญัติฯ
พ่อเมืองนครฯ หารือด่วนเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
เมืองคอนเตรียมพร้อมสืบสาน #งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561
เมืองคอนฯ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนครฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงาน"วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561"
สนง.เกษตรฯ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อ.นาบอน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราชออกบริการให้การรักษาตรวจรักษาโรคทั่วไป อ.หัวไทร
เมืองคอนฯ ออกมาตรการเข้มการสวมหมวกนิริภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน
กยท.นครศรีธรรมราช สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล
มอบเงินช่วยเหลือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ทายาทผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย จำนวน 9 ราย
พ่อเมืองคอนฯ เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ไม้ผลที่จะออกสู่ตลาดในอีก 3 เดือนข้างหน้า
ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
เมืองคอนแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
เมืองคอนขอย้ำเตือนให้ผู้ขับขี่รถทุกชนิด ปฏิบัติตามกฎหมาย
สั่งเพิ่มมาตรการตรวจเ