ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อบต.เปลี่ยน... เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนขยะเป็นเงินออม สร้างจิตสำนึกให้เด็กเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และรู้จักรักการออมเงิน

      นายสันติสุข มีคำ นายก อบต.เปลี่ยน บอกว่า อบต.เปลี่ยน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะและการสร้างชุมชนให้ปลอดขยะ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง อบต.เปลี่ยน หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางประชารัฐ เนื่องจากทุกวันนี้ปัญหาขยะชุมชนมีมากขึ้นเป็นภาระของ อบต.ที่ต้องเสียเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเดือนละกว่าหมื่นบาท ซึ่งหลังจาก อบต.เปลี่ยน ได้ประชุมร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนให้คัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง เพื่อลดปริมาณขยะชุมชน ส่วนขยะรีไซเคิลสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเปลี่ยนแนวคิดให้กับเด็กระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เปลี่ยน รวมทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปลี่ยน ให้เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และให้นำขยะรีไซเคิลมาขายให้ อบต. โดยจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่ารถรับซื้อขยะทั่วไปในท้องถิ่น แล้วนำไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าอีกทอดหนึ่ง ส่วนผู้ปกครองก็นำเงินที่ได้จากการขายขยะ ฝากเก็บเป็นเงินออมสะสมไว้ในสมุดบัญชีธนาคารของลูก ๆ โดยธนาคารออมสิน สาขาสิชล ได้อำนวยความสะดวกมาเปิดบัญชีให้ทุกคน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะและเห็นค่าของขยะก่อนที่จะทิ้งลงถัง อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักการออมอีกด้วย

      นายก อบต.เปลี่ยน บอกด้วยว่า โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการ แต่ผู้บริหารของ อบต.ได้ร่วมกันสละเงินเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการนำมารับซื้อขยะ ส่วนผลกำไรที่ได้ก็จะสะสมไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

 

      จากผลความสำเร็จในขั้นต้นดังกล่าว นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.เปลี่ยน พร้อมพบปะผู้ปกครองและมอบสมุดบัญชีเงินฝากให้กับนักเรียน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบเกียรติบัตรให้ อบต.เปลี่ยน เป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการจังหวัดนครศรีธรรมราชสะอาด ประเภทความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนขยะเป็นทุนทรัพย์สำหรับเยาวชนอีกด้วย

      ส่วนในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน จะดำเนินโครงการหมู่บ้านนำร่องปลอดถังขยะ โดยเริ่มต้นจากหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 โดย อบต.เปลี่ยนได้สนับสนุนขุดหลุมขยะประจำครัวเรือนเพื่อกำจัดขยะที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ จากนั้นก็จะขยายไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ อบต.จะต้องนำไปกำจัดให้น้อยลงและเป็นศูนย์ในที่สุด
นางปัญจรัตน์ อุดม อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4/1 ต.เปลี่ยน อ.สิชล กล่าวว่า ตนเป็นแม่ของ ด.ช.กรณพัฒน์ อุดม อายุ 4 ปี หรือ” น้องกัปตัน “ ซึ่งเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปลี่ยน กล่าวชื่นชม อบต. ที่จัดโครงการดังกล่าว เพราะสร้างนิสัยให้ลูกชายรู้จักแยกขยะก่อนทิ้ง รู้จักขยะรีไซเคิลเปลี่ยนเป็นเงินได้ ที่สำคัญรู้จักเก็บออมเงิน ทุกวันนี้ก่อนที่ลูกชายจะทิ้งขยะ จะถามพ่อ แม่ทุกครั้งว่าขยะที่จะทิ้งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือเปล่า

      นางสุพิน ผลกล่ำ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสิชล กล่าวว่า ธนาคารออมสิน ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการออมอยู่แล้ว ซึ่งกิจกรรมของ อบต.เปลี่ยน เปลี่ยนขยะให้เป็นเงินออม เป็นการฝึกวินัยเรื่องการออมให้กับเด็ก ซึ่งธนาคารออมสินยินดีสนับสนุน และได้เข้ามามาเปิดบัญชีและรวบรวมเงินฝากให้ถึงที่ทำการ อบต. ตามที่ อบต.นัดหมายให้มา ซึ่งการออมของเยาวชนนั้นเป็นการสร้างพื้นที่ด้านวินัย ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งด้วย ธนาคารยินดีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในรูปแบบของประชารัฐ

      นายพงศ์เพชร เพชรทอง ท้องถิ่นอำเภอสิชล กล่าวว่า ได้รับนโยบายมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และต้นสังกัดคือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สนองนโยบายไปสู่เป้าหมายการลดปริมาณขยะลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กิจกรรมแรกของอำเภอสิชลคือ การพูดคุยและผลักดันร่วมกับ อบต.เปลี่ยน โดยมุ่งไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปลี่ยน เป็นการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ และขยายผลไปสู่ชุมชน เพื่อสนองนโยบายลดขยะที่ต้นทางต่อไป 
ส.ปชส.นครศรีธรรมราช
News Update

เชฟรอน สัญจรชุมชน พบสื่อใต้
เชฟรอนสนับสนุนโครงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอ่าวไทย ต่อเนื่องปีที่ 10
ปักธงประชาธิปไตยพรรคอนาคตใหม่ สาขานครศรีธรรมราช มติเอกฉันท์เลือก “คนิสรณ์” เป็นหัวหน้าสาขาพรรค
กองทัพภาคที่ 4 สนธิกำลังตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปกครอง จับกุมไอซ์ 8 กิโลกรัม ยาบ้า60,000 เม็ด
ก.พลังงาน รับฟังความคิดเห็นต่อ “แผน PDP ฉบับใหม่” ต่อเนื่องที่ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
เชฟรอน สนับสนุนโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยืนยันความพร้อมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
ผวจ.นครศรีธรรมราช ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวชายแดน จีน-เวียดนาม เมืองผิงเสียง กวางซีจ้วง 2018
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเสนอ 5 แนวทางต่อคณะกรรมการยางพาราและคณะกรรมการนโยบายยางพาราธรรมชาติ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก“The Family and Diabets,เบาหวานกับครอบครัว”
จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 9-10 พ.ย.61
รองเลขาธิการ กปร. ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จวกยับ !!! การประชาสัมพันธ์อ่อน ทำประชาชนขาดการรับรู้และเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แม่ทัพภาคที่ 4 จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ทำงานเชิงรุกเดินเข้าหาประชาชน
แฉคำสั่ง “ตู่ ดิจิตัล” คืนความสุขนักการเมืองท้องถิ่น รับ “ฮาโลวีน” ส่อเลือกปฏิบัติ ชาวบ้านถามเจ็บ “ถูกสอดไส้ให้เซ็นเหรอ?!”
รวบเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ด้ามขวาน ขยายผลข้ามจังหวัดจับยาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ด พร้อมยึดทรัพย์กว่า 7ล้านบาท
ผวจ.นครศรีธรรมราช หารืออธิบดีกรมศิลปากร เดินหน้านำเสนอพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
หนึ่งเดียวในโลก “ลากพระทางน้ำ” ประเพณีชุมชนริมฝั่งคลองท่าดี จ.นครศรีธรรมราช
รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
เชฟรอนจับมือหอดูดาวสงขลาเปิดโลกการเรียนรู้ดาราศาสตร์ จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 2”
เชฟรอนจับมือพันธมิตรจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน เรียนรู้คู่ปฏิบัติ บ่มเพาะอนาคตนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
Social Craft Network กับการสร้างโอกาส และเวทีการค้า ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ ตอนที่ 3
Social Craft Network กับการต่อยอดคุณค่าของงานศิลปหัตกรรมไทย สู่งานคราฟต์ร่วมสมัย ตอนที่ 2
เชฟรอน จัด “เอามื้อสามัคคี” จ. จันทบุรี สานต่อโครงการ “รวมพลังตามรอยพ่อฯ” ปี 6
Social Craft Network กับการสร้างเครือข่ายบนเส้นทางธุรกิจคราฟต์ ตอนที่ 1
พ่อเมืองคอนฯ ยันภาคส่วนยังมีกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้ว่าฯ ถกด่วนแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการพัฒนาระบบประปา
สมาคมคลองไทยเปิดเวทีสาธารณะ “คลองไทย...คนใต้ว่าอย่างไร”
ผลการเอ็กซ์เรย์ด้วยเครื่องมือธรณีฟิสิกส์เรดาห์ทะลุดิน พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีอายุกว่า 1,100 ปี
รองผู้ว่าฯเมืองคอน ขอโทษประชาขนที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้เส้นทางสัญจรจากการเดินทำท่อน้ำประปา
จังหวัดฯ ขนย้ายกลีบบัวคว่ำบัวหงาย (ทองคำ) พร้อมทองคำแท่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการหลอมใหม่
จังหวัดฯ ออกบริการประชาชน “โครงการจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่”
รับมอบอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นครศรีธรรมราช
เมืองนครฯ ประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561
พุทธศาสนิกชนชาวนครฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา คึกคัก
จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อ สร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาฯ
ปภ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยฯ
สนช.ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติดตามโครงการสภานิติบัญญัติฯ
พ่อเมืองนครฯ หารือด่วนเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
เมืองคอนเตรียมพร้อมสืบสาน #งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561
เมืองคอนฯ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนครฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงาน"วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561"
สนง.เกษตรฯ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อ.นาบอน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราชออกบริการให้การรักษาตรวจรักษาโรคทั่วไป อ.หัวไทร
เมืองคอนฯ ออกมาตรการเข้มการสวมหมวกนิริภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน
กยท.นครศรีธรรมราช สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล
มอบเงินช่วยเหลือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ทายาทผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย จำนวน 9 ราย
พ่อเมืองคอนฯ เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ไม้ผลที่จะออกสู่ตลาดในอีก 3 เดือนข้างหน้า
ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
เมืองคอนแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
เมืองคอนขอย้ำเตือนให้ผู้ขับขี่รถทุกชนิด ปฏิบัติตามกฎหมาย
สั่งเพิ่มมาตรการตรวจเข้มเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2 วันสุดท้าย
เชฟรอนฯ จับมือสมาคมประมงอำเภอขนอมและภาคีเครือข่ายฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเลอ่าวไทย 4 ล้านตัว
ผู้ว่าฯ นำทีมภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุฯ
เชฟรอนฯ จับมือสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 นครศรีธรรมราช และชุมชนชายฝั่งอ่าวไทย ร่วมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเลอ่าวไทย กว่า 200,000 ตัว
เชฟรอนฯ จับมือ ทม.ปากพูน และชาวบ้านปากพูน ร่วมปล่อยกุ้งกุลาดำ 7.5 แสนตัว สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม เลือกบ้านวังหอน เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวหรือ CIV
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนครฯ เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระกว่า 7 ล้านบาท
ภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนงบซ่อมแซมศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
เมืองคอน จัดโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ด้านยาเสพติด
เริ่มแล้ว!!!! งานวลัยลักษณ์เดย์ 2018 ชูแนวคิด WU LAND of Glory วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
ผู้บริหารระดับสูงเชฟรอนเยี่ยมชมแหล่งเอราวัณ ยืนยันความมุ่งมั่นร่วมประมูลแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย
ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
ผู้ว่าฯ ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองคูพาย
ผู้ว่าฯ หารือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานกระตุ้นผู้ประกอบการเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
รองปลัดสำนักนายกฯ ลงพื้นที่ตำบลไชยมนตรี ติดตามการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต
จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามความคืบหน้าการนำเสนอวัดพระมหาธาตุฯ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ว่าฯ ออกหน่วยบริการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ เพื่อรับทราบปัญหานำไปสู่การบูรณาการแก้ไข
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5
ช่างสิบหมู่กรมศิลปากร พร้อมขึ้นถอดกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุฯตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 61
จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
ช่างสิบหมู่ถือฤกษ์ 13 มีนาคม 2561 เริ่มถอดกลีบบัวทองคำบูรณะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
กลุ่มสตรีเมืองคอน กว่า 5,000 คน ร่วมแสดงพลัง ในงานมหกรรมวันสตรีสากล
เมืองคอนกำหนดจัดพิธีบวงสรวงขอขมาพระบรมธาตุเจดีย์
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2561
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมริ้วขบวนแห่และถวายผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561
พุทธศาสนิกชนจังหวัดนครฯ เข้าร่วมในพิธีกวนข้าวมธุปายาส ประจำปี 2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 35 ให้แก่โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดยิ่งใหญ่ งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
ธนาคารออมสิน ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่นำร่องโครงการ "ออมสินร่วมพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายท่องเที่ยว โดยชุมชน"
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคใต้) เริ่มเดินหน้ากิจกรรมนำร่อง IZOZ
กรมชลประทานระบุต้องดำเนินโครงการบรรทุกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี
ม.วลัยลักษณ์ เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทย์นานานาชาติ 29 มีนาคมนี้
ผู้ว่าฯ เปิดงาน "เทศกาลตรุษจีนจันดี เที่ยวตลาดร้อยปี ชมบารมีพ่อท่านคล้าย" อำเภอฉวาง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
เริ่มแล้ว!!!! งานฉลองตรุษจีน ไชน่าทาวน์ เมืองนครปีจอ 2018
ผวจ.นครศรีธรรมราช ล่องเรือศึกษาธรรมชาติทางทะเลพร้อมตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ปลายแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการพลิกถุง พลิกโลก สู่ครอบครัวตามรอยพ่อ
Open House เปิดมุมมองปรับแนวคิดพิชิตเงินล้านบนเรือสำราญ
เปิดงาน “Royal project strawberry festival 2018”
อบต.ร่อนพิบูลย์ จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาศูนย์ ต้อนรับนักท่องเที่ยว
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ)
จังหวัดฯ ตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กับเมืองกุ้ยก่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบบ้านหลังใหม่แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่
กองทัพภาคที่ 4 จัดฝึกอบรมภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร สร้างเสริมประสบการณ์ ความชำนาญจากการฝึกปฏิบัติจริง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
หอการค้าฯ ระบุ หลาดหน้าพระธาตุ มีเงินสะพัดแล้วกว่า 40 ล้านบาท
ม.ราชภัฏนครฯ จัดงานราชภัฏวิชาการ 2561
มหาวิทยาลัยกวางสี เตรียมตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวงพาณิชย์ เปิดหลาดริมน้ำคลองหัวไทร “ตลาดประชารัฐต้องชม” แห่ง ที่ 3 ของจังหวัดฯ
เปิดโครงการปั่นจักรยาน “ร้อยใจปั่นไป 100 ปีกัลยาณีฯ”
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าขนย้าย(ที่ดิน) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ทุ่งใหญ่ ชุดแรก 61 แปลง เนื้อที่กว่า 522 ไร่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2561 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราชหารือแนวทางการบริหารจัดการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ
รองผู้ว่าฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างแนวเขื่อนหินใหญ่ อำเภอปากพนัง
เมืองคอนฯ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารจังหวัดฯ สานสัมพันธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นครศรีธรรมราช
เมืองคอน จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
เมืองคอน จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”
รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนให้ตรวจสอบและแก้ปัญหาการการก่อสร้างแนวหินใหญ่กันคลื่นชายฝั่งปากพนัง
หารือแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างแนวเขื่อนหินใหญ่
เปิด“หลาดชุมทางทุ่งสง” ถนนคนเดินตลาดวัฒนธรรม-ชี้ปลุกเมืองทุ่งสงให้มีชีวิตชีวาสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
เชฟรอน ร่วมกับ เทศบาลเมืองปากพูน และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ Enjoy Science และ Enjoy Science Careers สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
จัดหางานเมืองคอน จับมือเว็บไซต์จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา”
ผู้ว่าฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและขึ้นทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
พ่อเมืองคอน เดินหน้านโยบายสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ใส่ผ้าบาติกเมืองนครทุกวันพฤหัสบดี
เตรียมเปิด “ตลาดใต้เสา” ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
สองเศรษฐีใจบุญเมืองคอน ร่วมบริจาคเงิน 40 ล้านบาท สร้าง“อาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา”
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงาน นัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” มีให้เลือกกว่า 2,000 อัตรา
สรุป 6 วัน ของการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เสก เฮ..ศาลอนุญาตให้ประกันตัว -ยืนยันผมไม่ได้เสพยาผลตรวจปัสสาวะมาจากยานอนหลับ
พ่อเมืองคอน ไม่พอใจผลการปฏิบัติงานการรณรงค์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
สรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561ผ่านไป 4 วัน
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ปรึกษาข้อราชการด้านความมั่นคงกับพ่อเมืองคอน
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต
เมืองนครจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามผลการดำเนิน
เมืองคอน จัดงาน OTOP ของขวัญปีใหม่ กินดี อยู่ดี วิถีคนฅอน ประจำปี 2561
ผู้การ ฯ ตำรวจเมืองคอนแถลงโชว์ผลกวาดล้างอาชญากรรมยึดคลังแสง 93 กระบอกผู้ต้องหาเพียบ
รองผู้ว่าฯ เมืองคอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมัสยิดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เมืองคอนจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้า บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราช
ผู้ว่าฯเมืองคอน ปล่อยคาราวาน รถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์แก่ชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯเมืองคอน เพื่อนำเสนอผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการขุดคลองไทย
พื้นที่ชายฝั่งทะเล อ.ปากพนัง คลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่ง ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์
เชฟรอนสนับสนุนโครงการกิจกรรมของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
เมืองคอนฯ จัดพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง ไปประดิษฐาน ณ วัดพระมหาธาตุฯ
จังหวัดฯ เลือกใช้ที่ดินการยางแห่งประเทศไทย อ.ช้างกลาง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ
เมืองคอน จัดแข่งขันโนรามัธยมศึกษาภาคใต้ 2560
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงยกฉัตรเจดีย์ ณ วัดไม้เรียง อ.ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จิตอาสาเมืองคอน ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
เปิดสนามบินนครศรีธรรมราช วันแรกคึกคักเที่ยวแรกผู้โดยสารเต็มลำ หลังจากปิดให้บริการ 3 วัน เนื่องจากน้ำท่วม
รมว.คมนาคม ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสนามบินนครฯ คาดน่าจะเปิดบินได้วันที่ 10 ธันวาคม 2560
เมืองคอนฯ น้ำเริ่มลด ขณะที่หลายภาคส่วนเร่งเข้าเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้ว่าฯเมืองคอน นำประชาชนและข้าราชการ ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560
รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นตรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากพนัง
เมืองคอน สรุปพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 86 ตำบล 526 หมู่บ้าน 25 ชุมชน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ลงพื้นที่นครฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
วัยรุ่นเปลี่ยนวิธีเสพใบกระท่อม นำไปทอดกรอบ ราดน้ำจิ้ม แทนไปต้มประเภท 4x100
ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดโรงก๊าซ CBG แห่งแรกของภาคใต้ เร่งเครื่องขับเคลื่อนพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
เมืองคอน หารือเตรียมพร้อม kick off เปิดตลาดประชารัฐพร้อมกันทั้งจังหวัด
กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ติวเข้มบุคลากรในสังกัด เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จะจัดงานสัมมนา "LOAD FORECAST: ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต"
จ.นครฯ แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนัก ตั้งแต่วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560”
เปิดงานอาชีวปริทรรศน์ ครั้งที่ 29 และกิจกรรมโครงการ”อาชีวะโชว์พราว”
ชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากต้อนรับตูน บอดี้แสลม แน่นวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ผู้ว่าฯเมืองคอน มอบนโยบาย พร้อมสั่งการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ
รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
เมืองคอนฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ เดิน-วิ่งข้ามปีราตรีเมืองนคร
ผู้ว่าฯเมืองคอน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนประชารัฐ 7 จังหวัดภาคใต้
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมให้กำลังใจอย่ากระหนกต่อภัยธรรมชาติให้เตรียมรับมือและสู้ๆ ทุกสถานการณ์
เมืองคอนฯ ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมอัญเชิญพระโกศและเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอยทะเลที่อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุ่มงบพัฒนาจังหวัด 144 ล้านบาท วางระบบท่อประปา 25 สาย รวมระยะทาง 54 กม.
จังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน
สามศิลปินใต้ คว้าสามรางวัลใหญ่จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ประเภทศิลปินอาชีพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับไฟหลวงพระราชทาน
ผู้ว่าฯ หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก
ผู้ว่าฯ นำชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี
ผู้ว่าฯ แถลงข่าวความสำเร็จการจัดทำ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ"
จิตอาสาเฉพาะกิจ และประชาชนชาวนครศรีธรรมราช รวมพลังทำดีเพื่อพ่อ
เชฟรอน-สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง-สจล. เดินหน้าโครงการตามรอยพ่อฯ ปี 5 จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี ขยายผลสำเร็จของการจัดการน้ำจากลุ่มน้ำป่าสัก สู่ลุ่มน้ำชี
เมืองคอน อยู่อันดับที่ 29 ของประเทศ จากการประกวดจังหวัดสะอาดฯ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับภาคประชาชน เปิดพระตำหนักเลียบเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9
พ่อเมืองนครฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี
พ่อเมืองคอนฯ ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนกันยายน 2560
ตั้งบอร์ดบริหารจัดการศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการภายใต้รูปแบบประชารัฐ รู้ รัก สามัคคี
ตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค 23 รางวัล
พ่อเมืองคอน นำผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่นฯ เดินทางศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดระนอง
หนังสุยิน เสียงแก้ว จากจังหวัดพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ
เชฟรอนสนับสนุนครอบครัวปลอดหนี้ สู่วิถีพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา
เมืองนครฯ จัดกิจกรรมแห่ขบวนพาเหรดเปรต เพื่อเตือนสติให้คนได้รับรู้ถึงบาปบุญคุณโทษจากการกระทำของตนในชาตินี้ ซึ่งจะส่งผลไปยังชาติภพหน้า
หารือแก้ไขปัญหาการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของวัดศาลามีชัย
เปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ครั้งที่ 94 อย่างเป็นทางการ
เริ่มแล้วงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำคณะผู้แทนภาคราชการและเอกชนร่วมงาน China ASEAN Expo 2017
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จปฏิบัติพระศาสนกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมืองคอนเดินหน้ารื้อฟื้นถนนทางหลวงหมายเลข 4189 ตอนท่าพุด-เขาหลวง-พิปูน หลังถูกยกเลิก เมื่อปี 2531
เมืองคอน เดินหน้าพัฒนาแหลมตะลุมพุกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาชีวิตของประชาชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมืองคอน พร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่
เมืองคอน จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำเครือข่ายพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยูโอบี สานต่อการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 เชิญชวนศิลปินเมืองคอนและศิลปินชาวใต้ร่วมสร้างสรรรค์ผลงานเข้าประกวด
"เชฟรอน" สนับสนุน " ปภ.นครศรีธรรมราช" 1,600,000 บาท เดินหน้า "ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งเตรียมรับมือภัยพิบัติ”
เมืองคอนพร้อมโชว์อลังการขบวนหุ่นเปรต-หฺมฺรับในเทศกาลบุญสารทเดือนสิบเมืองคอน
กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของศิลปินพื้นบ้านทุกแขนงให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์” และ มหกรรมโนราเยาวชนปักษ์ใต้
ประชุมคณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ่อเมืองคอนฯ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช
"เชฟรอน" สนับสนุนงานบุญสารทเดือนสิบ 60
พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาด้านพลังงาน
ภาครัฐ เอกชน บูรณาการร่วมจัดงาน มังคุด ฟรุ้ตติวัล 2017
หารือติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ขอประชาชนใจเย็นรอสรุปผลการทดลองเดินจราจรแบบวันเวย์ ก่อนตัดสินใจ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เตรียมเฮสุด ๆ !! กรมท่าอากาศยานเตรียมจัดรถโดยสารสาธารณะรับ-ส่งในสนามบินเมืองคอนค่าโดยสาร 30 บาทตลอดสาย -แก้ปัญหาแท็กซี่เก็บค่าโดยสารโหด
ทุ่มงบ 353.8ล้านก่อสร้างคันกั้นและระบบป้องกันน้ำท่วมสนามบินนครฯ
กลับมาอีกครั้ง! โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest