ReadyPlanet.com


ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน ร่วมลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ที่ ม.วลัยลักษณ์


ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน ร่วมลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ที่ ม.วลัยลักษณ์

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ร่วมลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2552 โดยมีโครงการที่ผ่านเข้ารับทุนจำนวน 3 ชุดโครงการ (11 โครงการย่อย) และโครงการวิจัยเดี่ยว 11 โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น 3,894,476 บาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ. ภาคใต้ตอนบน จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2552 และการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2551 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีฯ พันเอก นพ.วิเชียร ชูเสมอ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการเครือข่ายฯ กล่าวรายงานความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมลงนามร่วมกับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 8 สถาบัน

พันเอก นพ.วิเชียร ชูเสมอ กล่าวว่า เครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ.ภาคใต้ตอนบน จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน รวม 13 สถาบัน โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย

ในปีงบประมาณ 2552 เครือข่ายการวิจัยฯภาคใต้ตอนบน ได้มีการพิจารณาโครงการการวิจัยต่างๆ โดยใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551 - 2553) เป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อให้งานวิจัยของชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในในปีงบประมาณนี้เครือข่ายการวิจัยฯ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับ โครงการชุด 3 โครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย 11 โครงการย่อย และโครงการวิจัยเดี่ยว 11 โครงการ จาก 8 สถาบัน รวมงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น 3,894,476 บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2552 และการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2551 ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาจากพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประมาณ 60 คน จาก 13 สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร วิทยาลัยตาปี วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนพังงา และมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 ผู้ตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ :: วันที่ลงประกาศ 2009-02-05 15:16:13


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com