ReadyPlanet.com


มวล.ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรเพื่อการ


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จับมือเครือข่ายองค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและระบบสุขภาพชุมชนร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดีเป็นประธานในพิธีลงนาม ซึ่งมีเครือข่ายองค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนมุสลิมฯ เข้าร่วม จำนวน 60 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการอิสลามศึกษาและการพัฒนาชุมชนมุสลิมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (Islamic Study and Muslim Community Development for Peaceful Social Integration Project) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับเครือข่ายองค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนมุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนมุสลิมในภาคใต้ตอนบนให้มีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ผ่านกระบวนการทางสังคมที่มหาวิทยาลัยเข้าขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการอาหารฮาลาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ทดสอบอาหาร ตลอดจนสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในภาคใต้ตอนบนให้เติบโตยิ่งขึ้น การผลักดันแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับให้เป็นภาษาที่สามสำหรับนักศึกษามุสลิมและนักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งการหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเข้ามาทำกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอิสลามและช่วยพัฒนาชุมชนมุสลิมในภาคใต้ตอนบน เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุถึงปณิธานที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการอิสลามศึกษาฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างไม่เป็นทางการที่ขยายตัวขึ้นตามลำดับ ดังนั้นเพื่อให้การทำงานแบบเครือข่ายมีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นทางการมากขึ้น โครงการอิสลามศึกษาฯจึงได้จัดให้มีพิธีการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น โดยได้ทำข้อตกลงในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในชุมชนที่เป็นเป้าหมาย 2) การพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ ของประชาชน 3) การพัฒนาทางด้านระบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ของชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชน 4) เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ฮาลาลและระบบสารสนเทศชุมชน และ 5)ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายกำหนดร่วมกัน

หน่วยงานที่ลงนามกับโครงการอิสลามศึกษาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย,โครงการปฏิรูปหลักสูตรสำหรับโรงเรียนปอเนาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทย(CRP-Project),ชมรมศึกษาและเผยแผ่อิสลาม จ.นครศรีธรรมราช,ชมรมคณะกรรมการประจำมัสยิด อ.ท่าศาลา,ศูนย์พื้นฟูผู้ติดเชื้อเอดส์,องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก,โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาและโรงเรียนปัญญาสารธรรม

นอกจากมีพิธีลงนามดังกล่าวแล้ว ยังมีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง” การเสวนาเรื่อง “ก้าวต่อไปของการพัฒนาชุมชนมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” การประชุมเพื่อระดมสมองเพื่อหาทางในการพัฒนาชุมชนมุสลิมร่วมกัน อีกด้วย

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์ม.วลัยลักษณ์ :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-11 10:57:00


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com