ReadyPlanet.com


มวล.จับมือสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯลงนามความร่วมมือทางวิชาการ


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จับมือสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาในมวล. ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

                ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี            ลงนามความร่วมือทางด้านวิชาการร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์  บัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันลงนาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                ทั้งนี้ การลงนามทางวิชาการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ  ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษา                           ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้พัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในสังคมการเรียนรู้ ได้อย่างยั่งยืนและเป็นสากล โดยมี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ร่วมกันดำเนินงาน

                 ผู้ตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ :: วันที่ลงประกาศ 2009-01-28 10:35:24


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com