ReadyPlanet.com


มาเรียน summer costs ภาษาอังกฤษระยะสั้น ที่แคนนาดา กับ IEO STUDYABROAD


[URL=http://www.uppices.com/file/10240218148268910268.jpg.html][IMG]http://www.uppices.com/images/10240218148268910268_thumb.jpg[/IMG][/URL] รายละเอียดของโปรแกรม :: Canada & Korea Program in Abbotsford เมืองแวนคูเวอร์ – Abbotsford และมณฑลบริติชโคลัมเบีย มี ประชากร : ประมาณ 135,000 คน เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติในแคนาดาอีกเมือง ซึ่งเรามีประชากรที่มีขนาดเล็กจากประเทศต่างๆ มีชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข, มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและชุมชนจำนวนมากตลอดทั้งปี City Of Abbotsford เป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในเมืองอื่นๆของแคนาดา, Abbotsford จึงเป็นเมืองที่ดึงดูดผู้คน และเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น Abbotsford จึงมีโรงพยาบาลใหม่เพิ่มล่าสุด สร้างที่ทางฝั่งตะวันตกด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก การวิจัยขนาดใหญ่ มีร้านอาหารจำนวนมากจากทั่วโลกเป็น มี ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีสันทนาการที่หลากหลาย (สระว่ายน้ำ, ลานสเก็ต, สนามกีฬา, สนามเทนนิส) สวนสาธารณะ มีถนนที่สะอาด, การจารจรที่เป็นระเบียบ , มีที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ และมีพื้นที่สีเขียวทั่วทั้งเมืองจำนวนมาก สถาน ที่ตั้งเมือง Abbotsford จากประมาณ 75 กิโลเมตร อยู่ทางตะวันออกของเมืองแวนคูเวอร์ใช้ระยะเวลาประมาณ 75 นาที จากสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ มายัง Abbotsford กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา Abbotsford : ดำเนิน งานภายใต้หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดบริติชโคลัมเบีย โรงเรียนใน Abbotsford มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 19,000 คน โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 35 โรงเรียน (เกรด K - 5), มีโรงเรียนมัธยมตอนต้น 8 โรงเรียน (เกดร 6-9) และ โรงเรียนมัธยมตอนปลาย 7 โรงเรียน (เกรด 10-12) • การออกแบบโครงสร้างของวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน • มีโปรแกรมการเรียนการสอนให้เลือกหลากหลาย ตามความสนใจของนักเรียน • การผสมผสานระหว่างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) และวิชาต่าง ๆ ร่วมเรียนกับนักเรียนมัธยมชาวแคนาดา • ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา เพื่อจะช่วยให้นักเรียนสามารถพบปะเพื่อนใหม่ได้ง่าย • มีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความอบอุ่นและคำแนะนำต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ รายชื่อโรงเรียนมัธยมต้นในเมือง Abbotsford มณฑล British Colombia ประเทศ Canada มีดังต่อไปนี้ Abbotsford Middle School Abbotsford Traditional Middle School (ASIA) – Sumas Mountain Campus Chief Dan George Middle School Clayburn Middle School Colleen and Gordie Howe Middle School Eugene Reimer Middle School William A. Fraser Middle School รายชื่อโรงเรียนมัธยมปลายในเมือง Abbotsford มณฑล British Colombia ประเทศ Canada มีดังต่อไปนี้ Abbotsford Collegiate Secondary Abbotsford Traditional Secondary (ASIA) – Sumas Mountain Campus Rick Hansen Secondary Robert Bateman Secondary W.J. Mouat Secondary Yale Secondary ระยะเวลาและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายสำหรับ 1 เดือน และเกาหลี 3 วัน 2 คืน 139,500 บาท : ค่ามัดจำโครงการ+พร้อมส่งใบสมัคร 7,500 บาท (ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนได้ โดยทีไม่ต้องแจ้งลวงหน้า) ค่าธรรมเนียมรวม • ค่าเล่าเรียน • ค่ารับและส่งนักเรียนที่สนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ • ค่าที่พักกับครอบครัวชาวแคนาดา รวมอาหารสามมื้อต่อวัน • ค่าประกันสุขภาพขณะที่อยู่ที่แคนาดา • ใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ , แวนคูเวอร์ - กรุงเทพฯ) • ค่าที่พักและอาหาร ค่ารับส่งสนามบิน และกิจกรรมที่ประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน • ค่าจัดทำ visa • ค่าพี่เลี้ยงดูแลตลอดโครงการ 1 เดือน กิจกรรมที่เกาหลี : 3 วัน 2 คืน ที่กรุงโซล! ตารางสนุกสุดมันส์ที่เกาหลี : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ( Disneyland Korea), พิพิธภัณฑ์เท็ดดีแบร์ ,Shopping เมียงดง ,เดินชมใจกลางเมืองกรุงโซล! ค่าธรรมเนียมไม่รวม • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าทำ passport , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น Shopping,ค่าตั๋วรถเมล์ เป็นต้น • เงินมัดจำความเสียหายที่ประเทศเกาหลี 500 บาท , ค่ากระเป๋ากรณี น้ำหนักเกิน 23 kg. (สำหรับโปรแกรมที่เกาหลี) การสมัครเข้าร่วมโครงการ • กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ (ส่ง Email หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบสมัคร) และแนบสำเนาหน้าแรก Passport พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป • ส่งใบสมัคร โดยสามารถ Scan ส่งมาที่ consult@ieo.co.th หรือ Fax ส่งมาที่ 0-2650-3534 • ชำระค่ามัดจำโครงการ (ไม่สามารถเรียกคืนได้) ทาง IEO จะแจ้งให้ทราบเมื่อทางโรงเรียนประเทศแคนาดาส่งจดหมายตอบรับมาแล้ว พร้อมกับการแจ้งการชำระค่าโครงการที่ส่วนที่เหลือ เอกสารสำหรับขอวีซ่าแคนาดา • หนังสือเดินทาง (Passport) ไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมถ่ายสำเนาหน้าแรก • รูปถ่าย สำหรับขอ Visa โดยมีฉากหลังเป็นสีขาว ไม่ใส่เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ขนาด 2x2 โดยบอกทางร้านให้ตัดเป็น 1.37x1.77 (4 รูป) • สำเนาสูติบัตร หรือบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา และมารดา พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง • จดหมายรับรองการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย (ใช้ตัวจริงให้ทางบริษัทออกให้) กรณีที่เปิดกิจการเอง นำสำเนาหลักฐานจดทะเบียนการค้า พร้อมเซ็นต์รับรองให้ถูกต้อง • จดหมายรับรองการเงินจากธนาคารและสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัญชีเอง • จดหมายินยอม โดยให้ทางอำเภอจังหวัดที่อาศัยอยู่เป็นผู้ออกรับรองให้ โดยในจดหมายระบุชื่อนักเรียน ชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมเซ็นต์ยินยอมให้นักเรียนสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อIEO Study Abroad ห้อง 11A, ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel : 026503532-3 Hotline : 0890063218 E-mail : info@ieo.co.th www.ieocanada.com [URL=http://www.uppices.com/file/74862100038479916581.jpg.html][IMG]http://www.uppices.com/images/74862100038479916581_thumb.jpg[/IMG][/URL] ขอต้อนรับสู่กิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อ "Learning & Teaching at High Schools in Canada" หัวข้อในการบรรยาย - ระบบการศึกษาของแคนาดาและมณฑลต่าง ๆ - วิชาในระดับขั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย - การเรียนหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว - การดูและและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนต่างชาติ - การสอบและการรับเข้า - วิธีการเลือกโรงเรียน วัน เวลา และสถานที่ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ณ. IEO STUDY ABROAD การสำรองที่นั่ง ผู้ ทื่สนใจเข้าร่วมฟัง สามารถโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อสำรองจำนวนที่นั่งที่ต้องการได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-6503532 (-3), 089-0063218 อีเมล์ info@ieo.co.th WELCOME TO CANADA 1. ค่าใช้จ่ายที่ต่ำและคุณภาพที่ดี Lower costs, higher value 2. โปรแกรมที่คุณภาพดีเลิศ Top quality programs 3. ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม Diverse peoples and cultures 4. สังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย Healthy and safe communities 5. สถานศึกษามีความพร้อมทุกด้าน Thriving campus communities 6. ฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่เหมาะสมกับสกี Warm Summers, Cool Winters 7. การเรียน 2 ภาษา Study in English and French 8. ความทันสมัยด้านเทคโนโลยี We are fully wired. แนะนำ Summer ที่ Victoria 1-3 เดือน สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อIEO Study Abroad ห้อง 11A, ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel : 026503532-3 Hotline : 0890063218 E-mail : info@ieo.co.th


ผู้ตั้งกระทู้ IEO STUDYABROAD :: วันที่ลงประกาศ 2011-11-02 15:13:12


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com